Dobrego dnia z Ojcem Pio
PIĄTEK, 28 KWIETNIA 2017: Nasze usprawiedliwienie jest tak wielkim cudem, że Pismo Święte porównuje je ze zmartwychwstaniem Boskiego Mistrza.
Ojciec Pio wśród wiernych Ojciec Pio wśród wiernych VdPP
  • 968

Działalność charytatywna Grup Modlitwy Ojca Pio

O działalności charytatywnej Grup Modlitwy możemy przeczytać już w ich Statucie. Pogłębienia rozumienia tego  wezwania do "urzeczywistniania miłosierdzia Bożego", będziemy chcieli poszukać po pierwsze w przykładzie życia Świętego z San Giovanni Rotondo. Drugim źródłem pogłębionej refleksji będą dla nas słowa skierowane do Grup Modlitwy przez Ojca Świętego, w których podejmował on temat społecznego i charytatywnego zaangażowania czcicieli Ojca Pio.

 

Statut

Choć w Statucie Grup Modlitwy Ojca Pio tylko w dwóch miejscach znajdujemy słowa o działalności charytatywnej, to jednak umiejscowienie i kontekst tych słów są na tyle ważne, by ten aspekt działalności Grup uznać za konstytutywny element ich życia, bez podjęcia którego nie będą one w pełni wierne swemu charyzmatowi.We wstępie do Statutu zamieszczono ujętą w pięć punktów „regułę życia” Grup Modlitwy Ojca Pio, opartą na głównych zasadach franciszkańskiej duchowości Stygmatyka z Pietrelciny. Punkty pierwszy i drugi mówią o bezwarunkowym przyjęciu nauczania Kościoła i o posłuszeństwie jego przedstawicielom, którymi są papież i biskupi, a w szczególności ksiądz – kierownik duchowy Grupy. Punkt trzeci podkreśla powołanie do modlitwy z Kościołem, za Kościół i w Kościele, ze szczególnym zwróceniem uwagi na modlitwę liturgiczną i życie sakramentalne. Punkt czwarty mówi o, tak bardzo charakterystycznym dla świętego Ojca Pio (a zgodnym z nauką świętego Pawła), zadośćuczynieniu przez znoszenie cierpień i przeciwności życiowych, przeżywanym w jedności z cierpieniami Chrystusa. I wreszcie punkt piąty, który chcemy zacytować w pełnym brzmieniu: „Grupy postanawiają postępować według głównych zasad franciszkańskiej duchowości Ojca Pio, z których jedną jest: Aktywne i czynne miłosierdzie w niesieniu pomocy cierpiącym i potrzebującym jako urzeczywistnienie miłosierdzia Bożego” (Wstęp).A zatem jedną z głównych zasad, którą mają kierować się Grupy Modlitwy, jest urzeczywistnianie miłosierdzia Bożego przez aktywną i czynną pomoc cierpiącym i potrzebującym.W dalszej części Statutu ten aspekt charyzmatu został potwierdzony i pogłębiony w rozdziale przedstawiającym działalność Grup Modlitwy. Rozdział ten krótko rozwija pięć punktów “reguły życia”, podając wskazówki ukierunkowujące sposób ich realizacji w życiu wspólnot. Jeśli chodzi o punkt dotyczący działalności charytatywnej, czytamy, że członkowie Grup:„Poświęcą się w szczególności dziełom miłosierdzia, głównie dla chorych, ludzi starych i ludzi z marginesu społecznego” (Art. 16).

Tyle o działalności charytatywnej Grup Modlitwy możemy przeczytać w Statucie, który ze swojej natury jest dokumentem lakonicznym, podającym jedynie w największym skrócie zasady życia wspólnoty. Pogłębienia rozumienia tego niezaprzeczalnego wezwania do “urzeczywistniania miłosierdzia Bożego”, którego nigdy nie możemy pomijać, jeśli chcemy w pełni żyć charyzmatem Grup Modlitwy Ojca Pio, będziemy chcieli poszukać po pierwsze w przykładzie życia Świętego z San Giovanni Rotondo. Drugim źródłem pogłębionej refleksji będą dla nas słowa skierowane do Grup Modlitwy przez Ojca Świętego, w których podejmował on temat społecznego i charytatywnego zaangażowania czcicieli Ojca Pio.

 

Przykład Ojca Pio

Ojciec Pio żył miłością do Boga i do ludzi na modlitwie, w czasie długich godzin kontemplacji, przy ołtarzu i w konfesjonale. Jednak jego miłość do bliźniego nie zamykała się jedynie w granicach jego potrzeb duchowych. Ojciec Pio kochał całego człowieka i potrafił z wielką wrażliwością dostrzegać także biedę materialną i społeczną ludzi. Przyglądając się działalności zewnętrznej Ojca Pio, musimy przyznać, że był on osobą otwartą na innych. W sposób niezaprzeczalny przyczynił się do dobra i rozwoju regionu, w którym żył. Jego „wyobraźnia miłosierdzia”, bo dokładnie to sformułowanie papieża przychodzi na myśl, gdy próbuje się objąć różnorodność inicjatyw podejmowanych przez świętego Stygmatyka, nie ograniczyła się tylko do najbardziej znanego „pomnika” jego czynnej miłości, jakim jest niewątpliwie Dom Ulgi w Cierpieniu, ale przyniosła także wiele innych owoców konkretnego dobra.Dla przykładu: w San Giovanni Rotondo brakowało przedszkoli i zakładów wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Ojciec Pio wytrwale nalegał na przełożonego konwentu, ojca Carmelo, by poczynił starania w tym kierunku. Wynajęto dwa lokale i w tak powstałej szkole pracę wychowawczą podjęli najpierw świeccy franciszkanie, a następnie siostry franciszkanki. Inna sytuacja: pewnego dnia Ojciec Pio zobaczył w klasztorze długą kolejkę młodych ludzi, o których dowiedział się, że są to bezrobotni, którzy nie znajdując pracy, przychodzili prosić o pomoc. Zaskoczony i rozgniewany zawołał: „Jak to?! Dwudziestolatkowie, którzy proszą o jałmużnę? Kiedy będą pracować, aby zarobić na chleb? W wieku dwudziestu lat jałmużna!” Oczywiście nie skończyło się na tym oburzeniu. Ojciec Pio nie spoczął, nie przestał nalegać na przełożonego, aby coś z tym zrobić. Została uruchomiona cała machina, potrzeba było wielu starań, dalekich podróży do stolicy kraju, przezwyciężania trudności, ale w końcu powstał, jeden z pierwszych w regionie, wielki Ośrodek Przysposobienia Zawodowego, szkoła zawodowa, która później stała się „kuźnią pracy” dla setek młodych ludzi z Gargano.

Obok wspomnianych dzieł Ojciec Pio zapoczątkował realizację jeszcze innych przedsięwzięć: Spółdzielni Rolniczej, Wieczernika Kultury Franciszkańskiej, ośrodka rehabilitacji ruchowej, domu dla starszych i niepełnosprawnych kapłanów. Wszystkie one wypływały z szeroko otwartego serca i pełnego miłości rozeznania Ojca Pio.

 

Wskazówki Jana Pawła II

Wiele cennych myśli na temat społecznego zaangażowania czcicieli Świętego znajdujemy w słowach skierowanych do Grup Modlitwy przez papieża Jana Pawła II.W dwóch przemówieniach: do członków Grup Modlitwy Ojca Pio, pielgrzymujących do Rzymu z okazji jubileuszowego Roku Odkupienia, oraz z okazji czterdziestej rocznicy otwarcia Domu Ulgi w Cierpieniu (zbiegającej się z dziesiątą rocznicą zatwierdzenia Statutu Grup Modlitwy), Ojciec Święty zwrócił uwagę na szczególny dynamizm drogi modlitwy, którą podążają Grupy:„Modlitwa nie izoluje nas od innych ludzi i od ich konkretnych problemów. Chrześcijanin, który zwraca się do Niebieskiego Ojca, nie może nie przeżywać w swym wnętrzu intymnej, głębokiej jedności z braćmi. Oto dlaczego z modlitewnej postawy adoracji Boga wypływa wymóg miłości braterskiej, która pobudza do otwarcia się na innych i do znajdowania wszelakich środków i sposobów odpowiednich dla niesienia im dobra duchowego i materialnego. Miłość do Boga znajduje swoją konkretną realizację w czynnej miłości na rzecz cierpiących i potrzebujących. Jest ona waszym znamieniem, a swój namacalny wyraz znajduje w Domu Ulgi w Cierpieniu” (Jan Paweł II, X 1983).Modlitwa, będąca autentycznym spotkaniem z Bogiem, nie zamyka się nigdy jedynie w praktykach pobożności i kultu, ale otwiera na miłość bliźniego i owocuje dziełami miłości bez oszczędzania samego siebie, na wzór Chrystusa aż do całkowitego daru z siebie. Stając wobec ogromnych potrzeb współczesnego świata, nierozwiązanych problemów, dotykających nie tylko nasze najbliższe otoczenie, ale cały kraj czy – nierzadko – świat, niejednokrotnie możemy czuć się bezradni. Jednak nawet w kontekście takich wątpliwości, papież przynagla Grupy Modlitwy do zaangażowania charytatywnego:„Niestety także dziś istnieją: bieda, głód, choroby, odrzucenie, które mogą być przezwyciężone jedynie dzięki współpracy na poziomie międzynarodowym. Ale każdy z was, w duchu przyjęcia cierpienia i ofiary związanych z praktyką życia chrześcijańskiego, może wspaniałomyślnie poświęcić się dziełom miłości, pobudzany przez wiarę, która w ubogim, chorym, potrzebującym pomaga odkrywać cierpiące oblicze Jezusa” (Jan Paweł II, X 1983).

Nie chodzi więc o rozwiązanie światowych problemów ubóstwa, biedy i nierówności. Miłość chrześcijańska nie jest po prostu filantropią. Zaangażowanie na rzecz potrzebujących płynie z wiary. Miłuje się bliźniego, ponieważ miłuje się Boga. W obliczu człowieka ogląda się oblicze Boga Ojca, w którym drugi człowiek jest moim bratem. Dzięki takiej wizji dzieła miłości prowadzone przez Kościół i przez chrześcijan w swojej realizacji nie ograniczają chrześcijaństwa jedynie do ideologii społecznej czy politycznej. I dzięki temu nie lękają się swych małych i po ludzku niewystarczających środków. Jak uboga wdowa z Ewangelii dajemy po ludzku niewiele, prawie nic. Ale dając z pełnego miłości, otwartego na Boga i bliźniego serca, doświadczamy pomnożenia naszego daru i jego przedziwnego owocowania, przerastającego nasze wyobrażenia. Wzorcowym przykładem takiego procesu może być (wciąż powracający w naszym rozważaniu) Dom Ulgi w Cierpieniu: powstały w przepełnionym miłością sercu ubogiego Brata z Gargano, w pełni rozkwitł dzięki niewyobrażalnej hojności Opatrzności Boga.

 

Wezwanie

Idąc za wskazówkami swego Założyciela , by móc owocnie „urzeczywistniać Boże miłosierdzie”, Grupy Modlitwy muszą zwrócić uwagę na pracę charytatywną, a także zatrzymać się nad zagadnieniem własnej formacji do życia i działania w społeczeństwie. Możliwości i potrzeby są bardzo rozległe, dotyczą wszystkich ludzi, obejmują też każdą formę ubóstwa: ekonomiczną (bieda materialna, bezrobocie), socjologiczną (ludzie odsunięci na margines społeczeństwa), fizyczną (chorzy, niepełnosprawni, starsi, pozbawieni opieki, samotni), moralno-duchową (uzależnienia, prostytucja, rozbite rodziny).Jak zaznaczyliśmy, nie uda się nigdy rozwiązać wszystkich problemów i bolączek świata. Pomocną zasadą dla Grup przy rozeznawaniu pola swego charytatywnego zaangażowania może być formuła „w Kościele i z Kościołem”, rozumiana tutaj jako jedność z Kościołem lokalnym. Chodziłoby więc o aktywność przede wszystkim w obrębie własnej parafii (czy nawet na początek – w obrębie swojej Grupy Modlitwy). Być może właściwym rozwiązaniem w niektórych miejscach mogłoby być zaangażowanie się w już istniejące formy pracy charytatywnej, czasem zamierające i przeżywające kryzys, i ożywienie ich swoimi siłami i duchem czynnej miłości świętego Ojca Pio.

Podążając więc drogą modlitwy i formując się w szkole Ojca Pio, przez wstawiennictwo świętego Sługi Bożego Miłosierdzia prośmy Ducha Świętego, który jest Dawcą miłości, by nas pobudzał do coraz odważniejszego brania na siebie odpowiedzialności za budowanie bardziej braterskiego i bardziej sprawiedliwego świata. Dajmy się pociągnąć pełnym pasji słowom naszego duchowego Ojca: „Zło zwalcza się modlitwą, ale i czynem. Nadszedł czas wyjścia z ciepełka zakrystii i walczenia jak lwy…”.

 

Tomasz Duszyc OFMCap
„Głos Ojca Pio” (nr 29/2004)
Materiały z IV Kongresu Moderatorów i Animatorów Grup Modlitwy Ojca Pio (Tenczyn, 7-10.11.2003)

 

Więcej w tej kategorii: « Animator w ruchach religijnych

Grupy Modlitwy Ojca Pio na facebooku

Nowy numer "Głosu Ojca Pio"

Głos Ojca Pio 104 (2/2017)

Tym razem „Głos Ojca Pio” podejmuje problem grzechu pokoleniowego, nie wszyscy bowiem wiedzą, że Kościół w Polsce wypowiedział się na ten temat jednoznacznie, podkreślając, że każdy osobiście ponosi odpowiedzialność za...

Czytaj więcej

    


REKLAMA

WIDEO

Newsletter

Beg_abc_Eng attires choices in your roaring 20s 30s Choosing the wardrobe.next day kamagra uk Based on the film, the Godfather wore two types of suits, a business suit and a tuxedo.can u get viagra on prescription For a party, a business suit will seem generic.chausport air max In 2003 Jay Z and Reebok partnered to create the S.kamagra reviews Carter Collection by Rbk.air max go strong In 2004 Reebok acquired The Hockey Company, snagging an agreement that gives them the exclusive rights to make all on ice jerseys for all the NHL teams.christian louboutin fortune Shop online for men's clothingUsually take time to read their dimensions information and get your own dimensions.basquette louboutin Bear in mind a set of denim jeans bought at a retail store inside the city might not be exactly the same with regards to dimension as a couple of bluejeans made by another leading manufacturer.louboutin over the knee boots As the measurements tend to be similar, each and every manufacturer's dimension information is unique.louboutin male These can be stylish and sleek or cheap and effective.do all christian louboutins have red soles Select some tall enough to keep out snow and slush.python louboutin Carry indoor shoes in a tote or bag.louboutin münchen It certainly takes more than price strategies to win the hearts of China wealthy.christian louboutin white shoes Brands belong to an exclusive few in any society, and it is especially so in China, says Zhang of Wharton.christian louboutin clou noeud Consumers of luxury products are very conscious of their social status and class, and they consume those goods to feel different and sophisticated.kamagra prescription Wear an A line mini dress.kamagra for sale uk Most women wore sleeveless dresses that had an A line cut. This style can easily be purchased at many stores and accessorized to suit the decade. : $2 Running Shoes Rather than pay a gym membership, it saves time and money to go running outside. Trace your feet out on cardboard with a sharpie 2. Cut the shapes out with scissors and even them out by stacking them on top of one another. Though fashion photographs of some of these top models with their smiling faces may seem to suggest the likelihood of a luxurious life, it is the kind of luxury that is hard earned after doing hundreds of fashion shows and shoots. These sessions would have taken a lot of time and effort to get completed. The common masses always envy them when they walk down the ramps. I Scream, You Scream; We All Scream for Ice Cream HomemadeSummertime and HOT temps are here upon us. With the Fourth of July the official start of summer begins. To escape the hot temps of summer everyone is in search of escaping the hot kitchen to prepare meals. But ask anyone what they think of when they hear the word "Trojan," and they're going to tell you about the Trojan horse. The most famous part of the Trojan war story. You know, at the end, when Troy lost. In addition, you will also find advice, support, fun and friendships! We are a very diverse group of women/men and like to talk about everything from A to Z, not just bargains. We welcome everyone to join in on whatever threads interest them. And they obviously has crushes on him, there was a lot of pouting and jealousy..